1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

2019MISSION 20/20 MALAYALAM

bins


ഓരോ ടേമിലും  വിനിമയം ചെയ്ത യൂണിറ്റുകൾ, അവയിലെ പഠനനേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി     എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ മാതൃകയിൽ കോലഞ്ചേരി ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ് തയാറാക്കിയവയാണിവ.

യൂണിറ്റ് -1: അമ്യതംമോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ 1 

യൂണിറ്റ് -2: ഹരിതംമോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ 1 

 യൂണിറ്റ് -3: മഹിതംമോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ 1

 യൂണിറ്റ് -4: രസിതം മോഡൽ ചോദ്യപേപ്പർ 1 

To Top