1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 9-MATHEMATICS-CHAPTER 1

bins


 ഒമ്പതാം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗണിതത്തിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിന്റെ  ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്ലാസ്സ്  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് 


To Top