1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന - മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം

bins

      ഒമ്പതാം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവിമാഷ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Click Here to Download the Presentation

To Top