1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ഗണിതപഠനം വീഡിയോ

bins


9 ക്ലാസി ലെ ഗണിത പഠനം ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  മുടപ്പല്ലൂര്‍ ജി എച്ച് എസിലെ ഗണിതാധ്യാപകനായ ശ്രീ ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ  ചുവടെ ലിങ്കിൽ  നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .
To Top