1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം

bins

  ടെക്ക് മലപ്പും തയ്യാറാക്കിയ യു.പി. ശാസ്ത്ര റിസോഴ്സ് ഡി.വി.ഡി. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിന് (സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം) നൽകിയ  പ്രസൻ്റേഷനുകളുടെ പി.ഡി.എഫ്. രൂപങ്ങളാണിവ. 

  

ഇരപിടിയന്‍ സസ്യങ്ങള്‍
CLIMBERS( ആരോഹികള്‍ )
യൂണിറ്റ് 1

 

TENDRILS (പ്രതാനങ്ങള്‍ )VIDEO

CREEPERS ( ഇഴവള്ളികള്‍ )

 


EPIPHYTES 

MEDICINAL PLANTS 
  PARASITIC PLANTS 


 PLANTS EDIBLE PARTS 
ROOT MODIFICATIONS 


 SAPROPHYTIC PLANTS
 
 

മോണോട്രോപ്പ


STORAGE ROOTS

UNDERGROUND STEM

 VARNAKANGAL
To Top