1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

അധ്യായം 8: രൂപഭംഗി

bins

♦️ അധ്യായം 8: രൂപഭംഗി (Beautiful Shapes) 
ഈ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപഭംഗി (Beautiful Shapes) എന്ന ലിങ്കില്‍ ടച്ച് ചെയ്യൂ.ഏതാണ് വലുത് ? ഏതാണ്  ചെറുത് ?To Top