1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

TEST

')})}),$("#cookies-iki").each(function(){var e=$(this),t=e.find(".widget.HTML").text(),i=e.find(".cookies-bt");e.length>0&&(t&&(buttons=pikiShortcode(t,"buttons"),days=pikiShortcode(t,"days"),0!=buttons&&i.text(buttons),days=0!=days?Number(days):7),"1"!==$.cookie("cookies-proMat")&&(e.css("display","block"),setTimeout(function(){e.addClass("cookies-show")},10)),$(".cookies-bt").off("click").on("click",function(t){t.preventDefault(),t.stopPropagation(),$.cookie("cookies-proMat","1",{expires:days,path:"/"}),e.removeClass("cookies-show"),setTimeout(function(){e.css("display","none")},500)}),cookieChoices={})}),$(".backTop, .myTop").each(function(){var e=$(this);$(window).on("scroll",function(){100<=$(this).scrollTop()?e.fadeIn(250):e.fadeOut(250)}),e.click(function(){$("html, body").animate({scrollTop:0},500)})}); //]]>