1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

1St Maths

Mathematics (Class 1)

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെഗണിത പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Teaching Manualഉം മറ്റ് അനുബന്ധ വസ്‌തുതകളും താഴെ കാണുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പേര് സന്ദർശിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
1. താരയുടെ വീട് 
2. മനുവിന്റെ വികൃതി 
3. മനുവിന്റെ സ്വപ്നം 
4. ഒത്തുകൂടാം ഓണം കൂടാം 
5. എണ്ണിയെടുക്കാം 
6. പത്തുകളും ഞാനും 
7. കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം 
8. രൂപഭംഗി 
9. എന്തൊരു നീളം 
10. രൂപയും പൈസയും 
11. സമയമായി 
To Top