1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Hhh

Introduction to Physics
Motion in One-Dimension
Forces and Newton's Laws of Motion
Motion in Two-Dimensions
Circular Motion and Gravity
Conservation Laws
Simple Machines
Rotational Motion
Thermal Physics
Fluids
Harmonic Motion and Waves
Sound
Electromagnetic Radiation
Optics
Static Electricity
Electric Current
Electric Circuits
Magnetism
Electromagnetism
Modern Physics
Filters clear all
SUBJECTS
LANGUAGES
Search Results Filters
Sorry, we did not find what you were searching for. Here are some suggestions:
  • Make sure all words are spelled correctly
  • Try different keywords
  • Try more general keywords
To Top