1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

TEACHERS HAND BOOKHERE YOU CAN GET THE HAND BOOK (TEACHERS TEXT) FOR LOWER PRIMARY SCHOOL CLASS 1 TO 4.ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്‌ളാസുകളിലെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നു. ഇവയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ടീച്ചർമാർ ടീച്ചിങ് മാന്വൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്.
 
To Top