1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 6 MATHSSTANDARD 6 MATHS


UNIT 1

.


UNIT 2


.


UNIT 3.


UNIT 4

.


UNIT 5

.


UNIT .6

.


UNIT. 7

.


UNIT .8

.


UNIT .9

.


UNIT .10

.
To Top