1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

5th to 10th Text Books

Textbooks Download Link
SSLC (Class 10th) Books
Social Science I - Part 1  Download
Social Science I - Part 2  Download
Social Science II - Part 1  Download
Social Science II - Part 2  Download
Biology Part 1  Download
Biology Part 2  Download
Chemistry Part 1  Download
Chemistry Part 2  Download
Physics Part 1  Download
Physics Part 2  Download
Maths 1  Download
Maths 2  Download
IT 1  Download
IT 2  Download
Class 9th Textbooks
Social Science I - Part 1  Download
Social Science I - Part 2  Download
Social Science II - Part 1  Download
Social Science II - Part 2  Download
Biology Part 1  Download
Biology Part 2  Download
Chemistry Part 1  Download
Chemistry Part 2  Download
Physics Part 1  Download
Physics Part 2  Download
Maths 1  Download
Maths 2  Download
IT 1  Download
IT 2  Download
Class 8th Textbooks
Social Science I  Download
Social Science II  Download
Basic Science I  Download
Basic Science II  Download
IT 2  Download
IT 1  Download
Maths 2  Download
Maths 1  Download
Class 7th Textbooks 
Social Science I  Download
Social Science II  Download
Basic Science I  Download
Basic Science II  Download
Maths 1  Download
Maths 2  Download
IT   Download
Class 6th Textbooks 
Social Science I  Download
Social Science II  Download
Basic Science I  Download
Basic Science II  Download
Maths 1  Download
Maths 2  Download
IT   Download
Class 5th Textbooks 
Social Science I  Download
Social Science II  Download
Basic Science I  Download
Basic Science II  Download
Maths 1  Download
Maths 2  Download
IT   Download
To Top