യൂണിറ്റ് -8 

വായിക്കാം വരയ്‌ക്കാം 


1 .കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ട് ?

14 

 

2. കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ 

 

1-കാസർഗോഡ്


2-കണ്ണൂർ


3-വയനാട്


4-കോഴിക്കോട്


5-മലപ്പുറം


6-പാലക്കാട്


7-തൃശ്ശൂർ


8-എറണാകുളം


9-കോട്ടയം


10-ഇടുക്കി


11-ആലപ്പുഴ


12-പത്തനംതിട്ട


13-കൊല്ലം


14-തിരുവനന്തപുരം

3 .കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ല ഏത് ?

 

കാസർഗോഡ്

 

 

4 .കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ല ഏത് ?

 

തിരുവനന്തപുരം

 

 

5 .കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏത് ?

 

പാലക്കാട്

 

 

6 .കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ  ജില്ല ഏത് ?

 

ആലപ്പുഴ 

 

 

7 .കേരളത്തിൽ കടൽതീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഏതെല്ലാം ?

 

 

വയനാട്

 

പാലക്കാട് 

 

കോട്ടയം 

 

ഇടുക്കി 

 

പത്തനംതിട്ട

 

 

8. കേരളത്തിൽ വിമാനത്താവളമുള്ള ജില്ലകൾ ഏതെല്ലാം?

 

കണ്ണൂർ 

 

മലപ്പുറം 

 

എറണാകുളം

 

തിരുവനന്തപുരം

 

 

9 .കേരളത്തിൽ തുറമുഖമുള്ള ജില്ലകൾ ഏതെല്ലാം ?

 

എറണാകുളം ,കോഴിക്കോട് 

 

 

10 .കേരളത്തിൽ ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിലാണ് റെയിൽപാത ഇല്ലാത്തത് ?

 

വയനാട് ,ഇടുക്കി 

 

 

 11 .നാല് ദിക്കുകൾ ഏതെല്ലാം ?