1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC ICT WORKSHEET

bins


SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാവശ്യമായ ICT ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട WORKSHEET (ഇംഗ്ലീഷ് ) താഴെ ലിങ്കിൽ ഉള്ളത് ...ആവശ്യമുള്ളവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക   

click here

To Top